ژل کیک ماندگار
این محصول جهت مصرف درانواع کیک های روغنی ، لایه ای رولت و کلوچه تولید و عرضه می گردد.

ویژگیهای مصرف :

  تسهیل و تسریع زمان آماده شدن خمیر
ایجاد بافت یکنواخت و افزایش حجم محصول
بهبود توزیع روغن در آب و پایدار نمودن امولسیون

(AW)افزایش مدت ماندگاری محصول و کاهش آب آزاد محصول
 


 

ماندگاری:5 ماه  
بسته بندی : سطل20 کیلوگرمی  

بسته بندی قنادی : سطل 8 کیلوگرمی 
مقدار مصرف :1/5-1 درصد از کل وزن خمیر