افزایش دهنده مدت ماندگاری محصول

این محصول به صورت مایع تولید و جهت مصرف در انواع محصولات آردی و قنادی عرضه می گردد.

ویژگیهای مصرف:


افزایش مدت ماندگاری محصول
افزایش نرمی محصول
محصول(AW) کاهش دهنده آب آزاد

 

 

ماندگاری : یک سال

بسته بندی : گالن 25 کیلوگرمی

مقدار مصرف :3 -2/5 درصد از کل وزن خمیر